خدمات

برآورده کردن نیازهای صنعتی شما در کوتاه ترین زمان ممکن

– کلیه خدمات مربوط به جست و جو و مذاکره برای خرید و ارسال ماشین آلات

– همکاری با شرکتهای اروپایی جهت ارائه خدمات ویافتن شریکهای معتبر اقتصادی

– مشاوره درامور سرمایه گذاری در بخشهای مختلف صنعتی و تکنولوژیکی در اروپا

– مشاوره درامور مربوط به اخذ نمایندگی برای شرکتهای معتبر اروپایی در ایران